2 0 0 4 - TEIL 8

2004 29. Mai2004 29. Mai
Foto: Salvatore LEGGIODer alte Bahnhof Oberägeri
Foto: Salvatore LEGGIO


2004 29. Mai2004 29. Mai
Der alte Bahnhof OberägeriDer alte Bahnhof Oberägeri
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 29. Mai2004 29. Mai
Der alte Bahnhof OberägeriDer alte Bahnhof Oberägeri
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 29. Mai2004 29. Mai
Der alte Bahnhof OberägeriDer alte Bahnhof Oberägeri
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 29. Mai2004 29. Mai
Der alte Bahnhof OberägeriDer alte Bahnhof Oberägeri
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 06. Juli2004 06. Juli
Bus der Linie 6Foto: Salvatore LEGGIO
Foto: Salvatore LEGGIO


2004 06. Juli2004 06. Juli
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 06. Juli2004 06. Juli
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 06. Juli2004 06. Juli
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 06. Juli2004 06. Juli
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 06. Juli2004 06. Juli
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 06. Juli2004 06. Juli
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 11. September2004 11. September
Orion Bus 5 von 1904Orion Bus 5 von 1904
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 11. September2004 11. September
Orion Bus 5 von 1904Orion Bus 5 von 1904
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 11. September2004 11. September
Wagenanschriften am
CFe 4/4 3 von 1913
Wagenanschriften am
CFe 4/4 3 von 1913
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 11. September2004 11. September
Wagenanschriften am
CFe 4/4 3 von 1913
Wagenanschriften am
CFe 4/4 3 von 1913
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 11. September2004 11. September
Wagenanschriften am
CFe 4/4 3 von 1913
Wagenanschriften am
CFe 4/4 3 von 1913
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 11. September2004 11. September
Wagenanschriften am
CFe 4/4 3 von 1913
Wagenanschriften am
CFe 4/4 3 von 1913
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 11. September2004 11. September
Wagenanschriften am
CFe 4/4 3 von 1913
Wagenanschriften am
CFe 4/4 3 von 1913
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO


2004 11. September2004 11. September
CFe 4/4 3 von 1913CFe 4/4 3 von 1913
Foto: Salvatore LEGGIOFoto: Salvatore LEGGIO